تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

صفحه اصلی

 

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی استان اصفهان در تاریخ1382/3/8 تحت شماره 198 در اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده است . این نشات گرفته از اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند و مستند به همین قانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی استان اصفهان در تاریخ 1382/3/8 تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود .

 

اصفهان خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان محتشم کاشانی (دقیقی) ساختمان پردیس جنوبی (روبروی MRI سپاهان) طبقه چهارم و پنجم
آدرس انجمن
36265515-16 تلفن طبقه پنجم
36251912-13 تلفن طبقه چهارم
36266746 فاکس
81655-1683 صندوق پستی