تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

تماس با ما

اصفهان خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان محتشم کاشانی (دقیقی) ساختمان پردیس جنوبی (روبروی MRI سپاهان) طبقه چهارم و پنجم
آدرس انجمن
36265515-16 تلفن طبقه پنجم
36251912-13 تلفن طبقه چهارم
36266746 فاکس
81655-1683 صندوق پستی
شنبه تا 4 شنبه از ساعت 8 تا 13:30 و روزهاي پنجشنبه از 8 تا 12 روز و ساعات کاری