تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

بخشنامه ها

دستورالعمل شماره 40 (قراردادهای زیر یک سال)

بخشنامه شماره 249200 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی راجع به حداقل دستمزد سال1395

نامه شماره 665 مورخ 95/10/23 انجمن در رابطه با پایه سنوات

بخشنامه شماره 43399 مورخ 95/03/10 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی راجع به پایه سنوات

نحوه پرداخت پایه سنوات در واحدهای پیمانکاری

بخشنامه حقوق 1401

آگهی روزنامه مجمع1401

آگهي مجمع نوبت 2